Islam kao uputsvo i putokaz za buduća vremena

Najave budućih događaja sastavni su deo svih religiskih objava, te kraj sveta, i kraj istorije najavljuju po vrlo sličnim obeležjima.
Kada se čitaju tekstovi Kurana, odmah se uočava da se o temi Budućeg sveta i Dana odreređenog (Sudnjeg), učestalo govori na stranicama ove knjige. Ispravno je reći da je zapravo sve što se tretira u Kuranu na izvestan način povezano sa ovom temom, jer Budući svet neminovno dolazi, on je večan, a status koji će ljudi zadobiti u tom svetu zavisi od toga šta su radili u ovom prolaznom svetu. Taj status će zadobiti u Danu koji je određen, kada će ljudi odgovarati za svoja dela i postupke, kada će spasti sve maske, i pokazati se se samo Istina.


Upravo se zbog toga o tom Danu mnogo govori u Kuranu, kako bi se kod ljudi izgrađivala svesnost i kako bi se oni pripremili za za njegov neminovni dolazak.
El Kijama ili kako to kod nas kažu „kijamet“ poznat je u kuranu kao dan kada če se dogoditi smak sveta. Međuti Arapska reč el Kijama znači ustajanje i usko je povezana sa glavnom temom konačnog suda ili dana određenog. El Kijama samo je jedan od naziva za Dan određeni. Verovanje u Taj trenutak idogađaje koji su predhodnica Dana ustajanja je jedan od temelja islamskog učenja jer smak sveta nije, kao što uči ateizam i materijalizam, kraj postojanja ili nestanak i isčeznuče.
Reč je samo o kraju postojanja i uslovima na koji su ljudi navikli u životu na ovom svetu u ovom vremenu i početku novog (večnog) života. Bog je u Kuran detaljno opisao taj Sudbonosni dan i naveo njegova imena kako bi ljudi zastali pred njihovom brojnošću i veličinom značenja. Putem tih imena, iznose se određena značenja, obzirom nato da svko ime sudnjeg dana iznosi neki važan detalj u vazi sa tim danom koji čeka svako živo biće.
Zato je veomo važno shvatiti šta nam to svevišnji stvoritelj poručuje kroz nazive Sudnjeg dana. Bilo bi svakako poželjno da svako bude upućen u kratko značenje tih imena da bi se dubina poruke koju Bog šalje svetu doživela na pravi način.
Jaumul kijama- dan velikog događaja
Jaumul zilzala-Dan potresa, Jaumul karia- dan udara,
Jaumul hak-dan istine, Jaumul baas- dan ozivljenja,
Jaumul hasre-dan tuge, Jaumul radžife-dan prvog duvanja u rog, Jaumul radife dan drugog duvanja u rog
Jaumul gaišije- dan teške nevolje, Jaumul azife- dan blizine, i još mnogo imena koja ukazuju na svojstva tog dana čime se u Kuranu ukazuje na važnost velikog događaja. Svo mnotvo imena sudnjeg dana koja ovde nismo naveli, imaju za cilj da ukažu ljudima na sve ono što še se događati na tom Velikom danu.
U svakom nazivu i imenu sadržane su brojne poruke i pouke za čoveka, kao biću kome su ukazane enormno velike počasti a radi kojih je udostojen tog znanja. Upravo zbog toga, to čudesno biće – čovek, odgovaraće za svoja dela kao nosioc sposobnosti da preuzme odgovornost.
Poslanik Muhamed kome je objavljen Kuran, je u brojnim izrekama (hadisima) koje su zabeležili njegovi učenici i naslednici govorio o smaku svet i sudnjem danu i skoro u pojedinostim opisivao događaje koji bi trebalo da budu predhodnica završetku ljudske istorije. Naravno, objašnjavao je to jezikom koji je tada bio prihvatljiv i razumljiv, narodu beduina koji nisu bili obrazovani a ni pismeni.
Hadiske zbirke su krcate stotinama izreka u kojima se tretiraju aspekti tog Velikog Događaja. Ono što zaokuplja ljudsku pažnju i što je predmet stalnog preispitivanja je pitanje kada će nastupiti Sudnji dan, odnosno smak sveta. Ljudi stalno tragaju za odgovorom na to pitanje. Kuran je sasvim jasan i kategoričan u vezi sa tim da to znanje ima samo Bog a drugi samo onoliko koliko im je dato. Niko drugi to zaista ne zna pa čak ni Božiji odabranici i verovesnici. U današnje vreme imamo poplavu onih koji takozvanim mističnim iskustvima daju predikcije o budućim događajima a da pri tom očevidno ispuštaju iz vida da je taj događaj trenutak odluke Svevišnjeg. Bog dakle nije sputan nikakvim kosmičkim zakonima, što je i logično, jer ih je sam stvorio, oblikovao i pustio da funkcionišu.
Muhamed je nagovestio, na osnovu Objavljivanja koje mu je dolazilo, odrđena predznake i dešavanja, koja će se desiti pred sudnji dan. cilj tih izreka je skretanje pažnje i buđenje ambicija, kako bi se ljudi pripremili za taj dan, iskoristili svoj život i uradili što više dobra, sve sa ciljem postizanja Božije milosti, naklonosti i zadovoljstva.
O predznacima sudnjeg dana napisana su brojna dela, međutim, većina tih dela je na arapskom jeziku-dakle ne prevedena, i uglavnom pojave ili predznaci o kojima se govori u njima nisu sistematizovani niti propraćeni preciznim komentarima, što ostavlja mnoge nejasnoće kod čitalaca i tumača. Obzirom na postojanje islamske dogme otvara se i put iskrivljenog tumačenja mnogih hadisa odnosno izreka a sve to u svrhu nama već poznate političke i socijalne manipulacije. Mnogi hadisi nisu čak ni autentične izreke i ne mogu da posluže kao argument na osnovu kojeg bi se moglo valjano i utemeljeno govoriti o ovoj tematici. Uz to je potrebno znati da u islamu ipak postoji složen sistem izučavanja Muhamedovih hadisa-izreka koje naravno nisu samo vezane za tematiku sudnjeg dana, stoga postoji i način da se sa velikim pouzdanjem utvrdi verodostojnost tih izreka.
Smak sveta je fenomen koji je zaokupljao ljudku maštu tokom čitave istorije, a pojam apokaliptičnog postao je simbol Kraja sveta ili vremensko intervala pred smak sveta. On će prema mišljenjima i predviđanjima nekih biti obeležen strašnim pojavama, ogromnim udarima mora, rušenjem planina, pucanjem tla, požarom sa neba itd..
Prema mnogim predvižanjima, poplave, zemljotresi i cunamiji, velike suše, erupcija supervulkana, lude vođe, rat, nuklearno naorušanje, udar meteora, sunčeva super oluja, promena magnetnih polova zemlje, drastična promena klime, smrtonosni toksini, globalna epidemija- sve su to pojave i fenomeni koje bi u nekom drastičnom scenariju mogle biti realno opasne za preživljavanje čovečanstva i koje bi mogle teorijski da prouzrokuju Apokalisu, odnosno otkrivenje uništenja sveta.
Tako ekološka kriza personifikovana u nestašici vode i razaranju okoliša, preko opasnosti od nano tehnologije, trans humanizma i veštačkih bolesti, pa do kataklizme novog ledenog doba ili pada u crnu rupu, svakog treba da navede na angažovanmje, razmišljanje i duboku zabrinutost.
Drevna civilizacija Maja nestala je sa zemlje 500 godina pre zvaničnog otkrića Amerike a iza sebe je ostavila niz zagonetki i enigmi. Jedna od najvažnijih je njihov ritualno kosmički kalendar koji još uvek fascinira savremenike svojom tačnošću i preciznošću.
Prema ovom kalednaru Maja, era tkzv. Petog Sunca u kojoj čovečanstvoi egzistira danas, završava se 21.12.2012 godine. Pa je na temelju ove činjenice zapadna civilizacija ustanovila brojne hipoteze u kojima je smak sveta trebalo da se dogodi 2012. godine.
Čak je i najpoznatiji među onima koji su proricali budućnost- Nostradamus, čije su se prognoze pažljivo pratile poslednjih 400 godina, najavio smak sveta do kraja 2012. godine. Nostradamus je najavio čudan kosmički fenomen, najverovatnije asteroid koji će dovesti do niza prirodnih katastrofa, erupcije svih vulkana na zemlji, kao i pojave cunamija tornada i zemljotresa. Promenom polova zemljina kugla bi stala, a onda bi se počela okretati na drugu stranu oko svoje ose, što bi dovelo do toga da sunce izlazi sa zapada, a zalazi na istoku.
O ovom fenomenu govorio je i Ajnštajn, koji je smatrao da je promena polova Zemljine kugle mogući scenario kraja čovečanstva.
Tumačeći Notradamusa, savremeni stručnjaci smatrali su da je moguć treći svetski rat u novembru 2012. godine u kom je treblo da dođe do upotrebe hemijskog i bilološkog oružija, kao i sukob izmeeđu Evrope i SAD-a i između Velike britanije i Francuske. Najavljivana je, za kraj 2012. godine tragedija u Rimu i veliki sukob Amerike sa Iranom i Severnom Korejom.
Nostradamus predviđa da će se veliti sukobi vrteti uglavnom, oko nuklearnog oružija, i to najviše na mediteranskom podučiju. jedna atomska bomba če prema njegovim predviđanjima, umesto na kopno, pasti u more i pobiti sav podvodni svet na tom područiju.
Po njegovim predviđanjima nimalo bolja sudbina ne olčekuje ni SAD. Osim prirodnih katastrofa, Nostradamus im predviđa građanske ratove, političke konflikte, očaj i naglo siromaštvo.
A kakva je percepcija islamske eshatologije u vezi ovog fenomena ?
nastaviće se

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *